Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. Güvenlik Kameraları ile Görüntü Kaydı Hakkında Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla FATURAMATİK ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME KURULUŞU A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Şirketimiz tarafından kamera kayıt sistemlerine ilişkin kişisel veriler işbu metinde belirtilen amaçlar ve işleme şartları doğrultusunda işlenebilmektedir. İşyerinin giriş ve çıkış kapılarında, işyerinin çevresinde, çalışma alanlarında, toplantı odaları ve ortak alanlarda bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla, güvenliğin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemleri yine Faturamatik Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. tarafından denetlenmektedir.


Kişisel Verileri İşleme Amacı

KVKK’nın 10. maddesi ve Tebliğ’in 5. maddesi kapsamında KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma; doğru ve gerektiğinde güncel olma; belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak kamera sistemleri kapsamındaki kişisel veriler (gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları) şu amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Hizmet sözleşmesine bağlı olarak yükümlülüklerin yerine getirilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, işveren sorumluluklarının yerine getirilmesi, iş güvenliğinin temini, işin yönetimi, denetimi ve ifası,
 • Elektronik veya fiziki ortamda işleme dayanak olacak kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
 • Adli ve idari soruşturmalar, kamu güvenliği ve yasal yükümlülükler kapsamında ilgili makamın talep etmesi ve cevap verilmesinin zorunlu olması halinde yasal yükümlülüğün yerine getirilebilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi
 • İşyerinin fiziksel güvenliğinin temini

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, 7 gün 24 saat kamera sistemleri vasıtasıyla temin edilebilmektedir. Faturamatik Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için; Kanun’un 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.


Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kamera sistemlerine ilişkin kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri aktarma ve işleme şartları ile yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla veya ilgili mevzuat gereği talepleri halinde adli ve idari işbirliği yapılan danışmanlara ve kuruluşlara makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri gibi kanunen yetkili makamlara ve mevzuatın izin verdiği hallerde kamera sistemlerimizi iyileştirmeye/geliştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında aktarılabilecektir.


Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

KVKK hükümlerine uygun olarak, iş bu “Güvenlik Kameraları ile Görüntü Kaydı Hakkında Aydınlatma Metninde” belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, kişisel verinin elde edilmesinden itibaren 30 gün sonra Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası göz önüne alınarak tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.


İlgili Kişinin Hakları, Başvuru Yöntemi ve Formu

Kanunun, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanabilirsiniz.