6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Çalışan Adayı Açık Rıza ve Aydınlatma Metni

Faturamatik Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. (“Şirket”) olarak; hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek ve bazı işlemelere ilişkin rızanızı alabilmek amacıyla bu Açık Rıza ve Aydınlatma Metni’ni hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
  • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
  • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
  • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, doğum tarihiniz, doğduğunuz ülke ve şehir, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, nüfus cüzdanı suretiniz

İletişim Verisi: Telefon numaranız, adres bilginiz, e-posta adresiniz

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Sendika/dernek/vakıf üyelikleriniz, engelli olma durumunuz, sağlık bilgileriniz, kan grubunuz, sigara kullanımınız, adli sicil kaydınız.

Eğitim Verisi: Öğrenim durumunuz, eğitim bilgileriniz, CV, yabancı dil bilgileriniz, katıldığınız seminer ve kurslar, sertifika bilgileri, bilgisayar bilgisi.

İş Deneyimi Verisi: Toplam tecrübeniz, çalışma durumu ve unvanınız, iş deneyimleriniz (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)

Çalışma Verisi: Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, sosyal güvenlik no, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün, İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon.

Görsel ve İşitsel Veri: Fotoğrafınız, ses kaydınız, kamera kaydınız.

Finansal Veri: Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı.

Aile ve Yakını Verisi: Evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, cinsiyeti, doğum tarihi, telefon numarası; yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası

Diğer: Sürücü belgesi verileri, askerlik durumu, referans bilgileri ve CV’sine eklediği her türlü belge

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3.kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz. Ayrıca; Şirket'in işçi ve iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik verileri giriş ve çıkış saatlerini kontrol eden sistemler aracılığıyla; size tedarik edilen araç ve benzin kullanımınızın takibine ilişkin verileri Şirket'e ait taşıt araçlarına yerleştirdiğimiz takip cihazları yoluyla, Şirket'in işyeri güvenliğini sağlamaya yönelik verileri hukuki yükümlülüğü ve meşru menfaati gereği işyeri binasına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla, Şirket'in çalışanları efektif müşteri destek hizmeti vermelerine ilişkin eğitilmelerini sağlamaya yönelik meşru menfaati gereği ses kayıtlarınızı kullandığımız ses kayıt programı aracılığıyla, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle sağlık verilerinizi iş yeri hekimimiz aracılığıyla topluyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirket tarafından kişisel verileriniz iş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla ve aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

• İzin düzenlemelerinin, işten çıkış işlemlerinin, bordro işlemlerinin ve maaş ödemelerinin yapılmasının sağlanması ve personel özlük dosyasının oluşturulması, zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılması, giriş çıkış kayıtlarının kontrolü, İcra dosyalarına maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması, SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması, İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması, İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması, Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulmasının sağlanması, Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi, işyeri güvenliğinin sağlanması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması, müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi, şirket çalışanlarının satış performanslarının takibi ve raporlanması, çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması, çalışanlarla iletişimin sağlanması, kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun ve ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi, Outlook'a çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması, eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi, gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla paylaşılabilmesi

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İş-Kur), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri ile paylaşılabilir. Ayrıca kişisel verilerinizi; bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve ilgili verilerin güncellenmesi amacı ile muhasebe programında işleyebiliyoruz. Bu veriler, uygulamanın veya anlaşmalı şirketin kendi veri kayıt ortamında saklanmaktadır. Mevzuat kapsamında yararlanabileceğimiz teşviklerin tespiti ve hesabı hususunda danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmaları ve özel istihdam büroları ile paylaşabiliyoruz. Sağlık verilerinizi, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimiz ile paylaşabiliyoruz. Şirket denetçilerine, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgilerini aktarabiliyoruz. İşyeri güvenliği amacıyla giriş-çıkışların denetlenmesi için işyeri bina yönetimine aktarabiliyoruz. Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşılabiliyoruz. Bağlı olduğumuz veya ortaklaşa çalıştığımız şirketler ile iç işleyişimizi sağlamak açısından söz konusu şirketlere kişisel verilerinizi aktarabiliyoruz. Şirket veri saklama kapasitesini koruma amacıyla saklama süreleri boyunca saklanabilmesi için arşiv firmalarına aktarabiliyoruz. Kişisel verilerinizden gerekli olanlar, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı, otopark kaydı gibi sebeplerle ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılabilmektedir.

Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek ve Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek haklarına sahipsiniz. Ayrıca, Şirket'ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunuzu şahsen Şirket’imize yapmanız gerekmektedir. Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirket’ten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Şirketiniz Faturamatik Elektronik Para Ve Ödeme Kuruluşu A.Ş. tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca AYDINLATMA METNİ’nin tamamını okudum, anladım, haklarımı öğrendim. Kişisel verilerimin Şirketiniz tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında metinde belirtilen şekilde işlenmesine, Kanun’un 8. Ve 9. Maddeleri kapsamında metinde belirtilen şekilde aktarılmasına, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak açık rızamla onay veriyorum.

Çalışan